ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

           Αριθμ. Πρωτ : 265            

            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέγας Βασίλειος» στην συνεδρίασή του με αριθμό 845/15-09-2023  αφού έλαβε υπόψη:

– Το Β.Δ/γμα 18 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Ξάνθη υπό την επωνυμίαν «ο Μέγας Βασίλειος» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ. 5/15.01.1973)

– Tα άρθρα 6 και 7 του ν.δ 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών σωματείων»  (ΦΕΚ τ. Α 23/1972)

– Το άρθρο 94 παρ. 3 Β περ. 11 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 87/2010)

– Την Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

δηλώνει ότι

εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης τα παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενα ακίνητα:

 1. Ένα διαμέρισμα του δευτέρου (2ου) ορόφου πάνω από το ισόγειο, (πυλωτή) ανεξάρτητο και διαιρεμένο, με αριθμό ΚΑΕΚ 370261021003/00/02 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί των οδών  Ομήρου 83 & Ζαΐμη 14, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει  αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Β1. Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 42,75 τ.μ., και αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, σαλόνι – καθιστικό – κουζίνα, ένα λουτροαποχωρητήριο και Χωλ, επίσης 1 αποθήκη με αριθμό ΑΠ8 του υπογείου ορόφου με επιφάνεια 5,94 τ.μ., όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.484/10-11-2006  συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεοδώρας Μπουζαλά  που μεταγράφηκε στο τόμο 1132 με αριθμό 321 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 49.640 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).

 

 1. Οικόπεδο έκτασης 174 τ.μ. με την εντός αυτού κατοικία που αποτελείται από ένα ισόγειο όροφο με εμβαδόν 55,44 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 370261111015/0/0  που βρίσκεται στην οδό Πραξιτέλους 33 στην Ξάνθη.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 89.120  € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή)

 

 1. Τα 4/12 ενός οικόπεδου με αριθμό ΚΑΕΚ 370261605009 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Φιλίππου 25 (παλιά πόλη) στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το συνολικό  οικόπεδο έχει έκταση 471,33 τμ όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 18548/24-05-1976 Δωρεά εν ζωή του συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντίνου Σταύρου Παντελίδη που μεταγράφηκε με αριθμό 1675 στον τόμο 510 και αύξοντα αριθμό 61  στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 63.666,66 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). Εκτιμώμενη εμπορική αξία όλου του οικοπέδου 191.000 €.

 

με τους ακόλουθους όρους :

 1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό ξεχωριστό για κάθε ακίνητο ή κατάθεση μετρητών ίσο με το παραπάνω ποσό και έκδοση αντίστοιχου Γραμμάτιου Είσπραξης του Ιδρύματος. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως.
 2. Τιμή έναρξης προσφοράς σύμφωνα με τις εκθέσεις εκτίμησης εμπορικής αξίας του πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων Πολιτικού Μηχανικού ΜSc ΑΡΓΥΡΗ ΠΛΕΣΙΑ ορίζεται  το  ποσό  των:

 

 • 640,00 € για το  πρώτο ακίνητο

 

 • 120,00 € για το δεύτερο ακίνητο

 

 

 • 666,66 €  για το τρίτο ακίνητο

 

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου.

 1. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το συμμετέχοντα στην πλειοδοσία και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους κι επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Οι προσφορές γράφονται στα πρακτικά διενέργειας της δημοπρασίας και τον πίνακα πλειοδοσιών, τον οποίο υπογράφει κάθε πλειοδότης έναντι της προσφερόμενης απ’ αυτόν κάθε φορά τιμής. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και τον καλύτερο πλειοδότη.
 2. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως κατά την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το προς τούτο σχετικό νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως αγοραστής.
 3. Αν ο καλύτερος πλειοδότης δεν διαμένει στον τόπο που διενεργείται η δημοπρασία, οφείλει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του που να διαμένει στον τόπο αυτό και προς τον οποίο θα κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών. Η δήλωση διορισμού αντικλήτου καταχωρίζεται στα πρακτικά της δημοπρασίας.
 4. Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον πλειοδότη η έγκριση των πρακτικών και του υπέρ αυτού αποτελέσματος της δημοπρασίας, η σύμβαση της αγοροπωλησίας θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά κι από το χρόνο αυτό τρέχει ο κίνδυνος του πράγματος σε βάρος του αγοραστή.
 5. Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος» δεν ευθύνεται απέναντι στον πλειοδότη – αγοραστή για τις τελικές επιφάνειες των ακινήτων (οικοπέδων και των κτισμάτων που περιγράφονται στην αρχή της παρούσας), τη γενική κατάσταση των ακινήτων ή τα βάρη που μπορεί να υπάρχουν σ’ αυτά.
 6. Σε περίπτωση εκνίκησης, επιστρέφεται στον αγοραστή το τίμημα που τυχόν καταβλήθηκε, χωρίς ν’ αποκλείεται η προσφυγή του αγοραστή στα δικαστήρια.
 7. Σε περίπτωση εγγεγραμμένων ενυπόθηκων χρεών, προσημείωσης υποθήκης, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κλπ, το ποσό του χρέους με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, παρακρατείται από το τίμημα και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων στο όνομα του δανειστή, ώστε τα εκποιούμενα ακίνητα να μεταβιβαστούν στους αγοραστές ελεύθερα του σχετικού βάρους.
 8. Το τίμημα καταβάλλεται εφάπαξ σε μετρητά ολόκληρο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της κοινοποίησης στον αγοραστή της έγκρισης των πρακτικών και συμψηφίζεται σ’ αυτό η χρηματική εγγύηση προκαταβολής του 1/10 του ελάχιστου όρου.
 9. Αν ο πλειοδότης δεν καταβάλλει όλο το τίμημα, η αγοραπωλησία θεωρείται άκυρη και η κατατεθείσα εγγύησης συμμετοχής του, καταπίπτει κι αποδίδεται στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος» , το δε ακίνητο εκτίθεται και πάλι σε νέα δημοπρασία εκποίησης σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, καταλογιζόμενης σ΄ αυτόν κι εισπραττόμενης κατά τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, της διαφοράς που τυχόν προκύψει σε περίπτωση πραγματοποίησης μικρότερου τιμήματος εκποίησης, ενώ αν επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα, η επιπλέον διαφορά περιέρχεται στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος».
 10. Επίσης, υπέρ της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος» , καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε, αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας αμέσως μετά την κατακύρωσή τους.
 11. Η σύμβαση πωλήσεως καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ενώπιον συμβολαιογράφου της επιλογής της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος», μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως στον πλειοδότη της εγκρίσεως των πρακτικών και του υπέρ αυτού αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 12. Στη δημοπρασία δε δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού.
 13. Οι πάσης φύσεως φόροι & τέλη του πωλητηρίου συμβολαίου και της μεταγραφής του, τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου και του κήρυκα, τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακηρύξεως, ως και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης, βαρύνουν τον πλειοδότη αγοραστή μονομερώς.
 14. Οποιαδήποτε παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη ή οιουδήποτε συμμετέχοντος στη δημοπρασία.
 15.  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ιδρύματος – Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων « Ο Μέγας Βασίλειος », στο 2ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας,  τηλ  2541023114 , υπό την επίβλεψη της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Φωτούλας Καναβούρη την  12/12/2023,   ημέρα Τρίτη  &  ώρα :

10.00 – 10.20      για το πρώτο ακίνητο.

10.20 – 10.40     για το δεύτερο ακίνητο.

10.40 – 11.00     για το τρίτο ακίνητο

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ίδρυμα, τις εργάσιμες μέρες και  ώρες από τον Έφορο Αξιοποίησης Περιουσίας και μέλος του Δ.Σ. κ. Τσακιρίδη Αφεντούλη  στο  τηλ. 6937769739  ή τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Χρηστίδη Ιωάννη στο τηλ.  2541023114.

 

Ξάνθη,    12  / 10 / 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   

Ιωάννης Παπαχρόνης