ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

Αριθμ. Πρωτ 339           

            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέγας Βασίλειος» στην συνεδρίασή του με αριθμό             820/28-09-2021  αφού έλαβε υπόψη:

– Το Β.Δ/γμα 18 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Ξάνθη υπό την επωνυμίαν «ο Μέγας Βασίλειος» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ. 5/15.01.1973)

– Tα άρθρα 6 και 7 του ν.δ 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών σωματείων»  (ΦΕΚ τ. Α 23/1972)

– Το άρθρο 94 παρ. 3 Β περ. 11 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 87/2010)

– Την Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

δηλώνει ότι

εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης τα παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενα ακίνητα:

 1. Μία αποθήκη με αριθμό ΚΑΕΚ 370262228005/00/06 η οποία βρίσκεται στην Ξάνθη στον ημιυπόγειο όροφο της οικοδομής στην διασταύρωση των οδών Τσιμισκή 55 και Κλεμανσώ στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Αποτελείται από ένα χώρο και ένα αποχωρητήριο, έχει πρόσοψη στην οδό Τσιμισκή και έχει καθαρό εμβαδόν 94,45 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 28482/04-05-2007 δωρεά ακινήτου της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου  Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1138 με αριθμό 249 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 26.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).

 1. Ένα οικόπεδο με αριθμό ΚΑΕΚ 370262518004 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Μυκόνου αρ. 16, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 83,88 τ.μ.  όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 356/06-08-2008 έκθεση δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της Γραμματείας Πρωτοδικείου Ξάνθης  που μεταγράφηκε στο τόμο 1152 με αριθμό 183 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 22.800 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).

με τους ακόλουθους όρους :

 1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό ξεχωριστό για κάθε ακίνητο ή κατάθεση μετρητών ίσο με το παραπάνω ποσό και έκδοση αντίστοιχου Γραμμάτιου Είσπραξης του Ιδρύματος. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως.
 2. Τιμή έναρξης προσφοράς σύμφωνα με τις εκθέσεις εκτίμησης εμπορικής αξίας του πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων Πολιτικού Μηχανικού ΜSc ΑΡΓΥΡΗ ΠΛΕΣΙΑ ορίζεται  το  ποσό  των:

1)  26.000 € για το πρώτο ακίνητο

2)  22.800 € για το δεύτερο ακίνητο

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου.

 1. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το συμμετέχοντα στην πλειοδοσία και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους κι επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Οι προσφορές γράφονται στα πρακτικά διενέργειας της δημοπρασίας και τον πίνακα πλειοδοσιών, τον οποίο υπογράφει κάθε πλειοδότης έναντι της προσφερόμενης απ’ αυτόν κάθε φορά τιμής. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και τον καλύτερο πλειοδότη.
 2. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως κατά την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το προς τούτο σχετικό νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως αγοραστής.
 3. Αν ο καλύτερος πλειοδότης δεν διαμένει στον τόπο που διενεργείται η δημοπρασία, οφείλει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του που να διαμένει στον τόπο αυτό και προς τον οποίο θα κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών. Η δήλωση διορισμού αντικλήτου καταχωρίζεται στα πρακτικά της δημοπρασίας.
 4. Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον πλειοδότη η έγκριση των πρακτικών και του υπέρ αυτού αποτελέσματος της δημοπρασίας, η σύμβαση της αγοροπωλησίας θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά κι από το χρόνο αυτό τρέχει ο κίνδυνος του πράγματος σε βάρος του αγοραστή.
 5. Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος» δεν ευθύνεται απέναντι στον πλειοδότη – αγοραστή για τις τελικές επιφάνειες των ακινήτων (οικοπέδων και των κτισμάτων που περιγράφονται στην αρχή της παρούσας), τη γενική κατάσταση των ακινήτων ή τα βάρη που μπορεί να υπάρχουν σ’ αυτά.
 6. Σε περίπτωση εκνίκησης, επιστρέφεται στον αγοραστή το τίμημα που τυχόν καταβλήθηκε, χωρίς ν’ αποκλείεται η προσφυγή του αγοραστή στα δικαστήρια.
 7. Σε περίπτωση εγγεγραμμένων ενυπόθηκων χρεών, προσημείωσης υποθήκης, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κλπ, το ποσό του χρέους με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, παρακρατείται από το τίμημα και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων στο όνομα του δανειστή, ώστε τα εκποιούμενα ακίνητα να μεταβιβαστούν στους αγοραστές ελεύθερα του σχετικού βάρους.
 8. Το τίμημα καταβάλλεται εφάπαξ σε μετρητά ολόκληρο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της κοινοποίησης στον αγοραστή της έγκρισης των πρακτικών και συμψηφίζεται σ’ αυτό η χρηματική εγγύηση προκαταβολής του 1/10 του ελάχιστου όρου.
 9. Αν ο πλειοδότης δεν καταβάλλει όλο το τίμημα, η αγοραπωλησία θεωρείται άκυρη και η κατατεθείσα εγγύησης συμμετοχής του, καταπίπτει κι αποδίδεται στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος» , το δε ακίνητο εκτίθεται και πάλι σε νέα δημοπρασία εκποίησης σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, καταλογιζόμενης σ΄ αυτόν κι εισπραττόμενης κατά τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, της διαφοράς που τυχόν προκύψει σε περίπτωση πραγματοποίησης μικρότερου τιμήματος εκποίησης, ενώ αν επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα, η επιπλέον διαφορά περιέρχεται στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος».
 10. Επίσης, υπέρ της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος» , καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε, αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας αμέσως μετά την κατακύρωσή τους.
 11. Η σύμβαση πωλήσεως καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ενώπιον συμβολαιογράφου της επιλογής της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος», μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως στον πλειοδότη της εγκρίσεως των πρακτικών και του υπέρ αυτού αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 12. Στη δημοπρασία δε δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού.
 13. Οι πάσης φύσεως φόροι & τέλη του πωλητηρίου συμβολαίου και της μεταγραφής του, τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου και του κήρυκα, τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακηρύξεως, ως και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης, βαρύνουν τον πλειοδότη αγοραστή μονομερώς.
 14. Οποιαδήποτε παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη ή οιουδήποτε συμμετέχοντος στη δημοπρασία.
 15.  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ιδρύματος – Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων « Ο Μέγας Βασίλειος », στο 2ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας,  τηλ  2541023114 , υπό την επίβλεψη της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Φωτούλας Καναβούρη την    10/12/2021,   ημέρα  Παρασκευή   &  ώρα :

10.30 – 10.50      για το πρώτο ακίνητο.

10.50 – 11.10     για το δεύτερο ακίνητο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ίδρυμα, τις εργάσιμες μέρες και  ώρες από τον Έφορο Αξιοποίησης Περιουσίας και μέλος του Δ.Σ. κ. Τσακιρίδη Αφεντούλη  στο  τηλ. 6937769739  ή τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Χρηστίδη Ιωάννη στο τηλ.  2541023114.

Ξάνθη,       05 / 10 / 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Ιωάννης Παπαχρόνης